Ordensregler for Odsherred Golfklub

I overensstemmelse med klubbens vedtægter fastsættes følgende ordensregler. Midlertidige bestemmelser kan fastsættes, og vil da blive opslået på informationstavlen i klubhuset, hjemmesiden eller ved skiltning ved 1. teested.

Adfærd

 • R&A golf- og etiketteregler skal overholdes og respekteres af alle medlemmer og gæster i klubben.
 • Det er et hvert medlems pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden på banerne, i klubhuset samt anlægget i øvrigt. Bags, vogne og andet udstyr henstilles ved klubhuset, idet skiltningen skal respekteres, så de ikke er til gene ved adgangsvejene.
 • Banepersonalet og pro’en med sine elever har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne tager et ansvar for deres sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning hvor banepersonalet og pro’en arbejder, før disse ved tegn har angivet, at de er klar over, at der bliver slået.
 • Kørsel med golfbiler og –scooters må kun foretages af brugere med gyldig og synlig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af klubben. Chefgreenkeeperen kan midlertidigt forbyde kørsel på banen.
 • Træning må kun ske på træningsområderne.
 • Putting green må ikke bruges til at øve indspil.
 • Bolde fra driving range må ikke anvendes på banen.

Spil på banen

 • Tidsbestilling skal ske i GolfBox. Ved medlemmers tidsbestilling i andre klubnumre end Odsherred Golfklubs (20-xxxx) er reglerne for betaling af greenfee gældende.
 • Manglende afbestilling eller bekræftelse af reserverede tider i GolfBox sanktioneres som anført nedenstående.
 • Spil på banen skal normalt ske ved start fra 1. teested, og hullerne skal spilles i rækkefølge. På teestedet afgøres spillerækkefølgen af tidsbestillingen i GolfBox eller startliste. Næste hold venter ved starterhuset til foregående hold har forladt teestedet.
 • Er der starterfunktion på 1. teested, skal dennes anvisninger overholdes, og der kan ikke startes fra andre teesteder.
 • Start fra andre teesteder medfører tab af alle rettigheder på banen, og kan kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen, og aldrig når der er spillere på foregående hul eller på hullet, hvorfra der startes. Spillere, der starter fra andre teesteder end første hul, skal således altid vige for hold, der er startet/eller skal starte fra 1. tee. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul betragtes genoptagelse på 10. hul som ny start.
 • Langsomt spil skal undgås.
 • En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem.
 • Spillere, som søger efter en bold, der ikke let kan findes, skal straks vinke bagfra kommende spillere igennem, når søgningen begyndes. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de søgende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret, og er uden for rækkevidde.
 • Når 2 hold ”kolliderer” på grund spillestedernes nærhed, har det hold, som spiller på hullet med det højeste nummer, ”forkørselsret”. Hvis disse spillere venter på spillerne foran dem, gælder reglen dog ikke.
 • Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op, og at opslåede tørv genplaceres.
 • Green forlades umiddelbart efter at hullet er spillet færdigt.
 • Skiltning med anvisning om vej rundt på banen skal ubetinget følges. Specifikt er det ikke tilladt at gå ind over eller at krydse andre baner for at komme til næste tee.
 • I weekends, på helligdage og i højsæsonen har 2-, 3- og 4-bolde lige rettigheder. På tidspunkter hvor alle tider i Golfbox er besat, er der en ubetinget pligt for spillerne til at slå bolde sammen til 4-bolde i den udstrækning det er muligt.
 • I private matcher må der max. spilles 4-bolde/spillere.
 • Vogne må ikke køres eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
 • Kørsel i golfbiler, max. 2 personer.
 • Kørsel med golfbiler og golfscootere skal foregå i ”gåtempo” og uden at presse forangående bolde. Golfbiler må kun køre på fairway, i semirough og på veje og stier. Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.
 • Der udøves baneservice, herunder kontrol af greenfeebetaling. Eventuelle henstillinger fra baneservice skal efterleves, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af spillet.

Andre regler

Fortrinsret til spilstart for Dame-, Herre- og Seniorklub samt junior- og eliteafdeling fremgår af GolfBox, klubbens hjemmeside og opslag af i starterhuset.

 • Banelukninger fremgår ligeledes af GolfBox, og af turnerings- og aktivitetskalenderen.
 • Bagmærke med gyldig årstalsmærkat skal altid bæres synligt på bag’en. For greenfeegæster gælder, at greenfeebillet skal bæres synligt på bag`en eller kvittering for greenfeebetaling skal forevises på forlangende.
 • Fodtøj med metalspikes er forbudt på hele anlægget.
 • Påklædning skal være sober og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i strandtøj, undertøj eller med bar overkrop.
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor.
 • På 1., og 11. hul skal der slås på klokken én gang, når green forlades, og på 7. og 13. hul skal der slås én to gange på klokken, når denne passeres. Spillere bagved må først da slå ud.

Sanktioner

 • Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet indberettes til den pågældende spillers hjemmeklub
 • En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående. Medlemmer, der nægter at fremvise bagmærke, eller at opgive navn eller medlemsnummer til en baneservicemedarbejder, bortvises også straks fra banen, og kan i særlige gentagelsestilfælde ekskluderes.
 • Overtrædelse af regelsæt vil i øvrigt behandles efter skriftlig indberetning og sanktioneres i henhold til nedenstående skema:

orden