Ordensregler for Odsherred Golfklub

I overensstemmelse med Klubbens vedtægter fastsættes følgende ordensregler. Midlertidige bestemmelser kan fastsættes og vil da blive opslået på informationstavlen i klubhuset eller ved skiltning ved 1. teested.

Adfærd

 • R&A golf- og etiketteregler skal overholdes og respekteres af alle medlemmer og gæster i klubben.
 • Det er ethvert medlems pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden på banerne og  i klubhuset samt anlægget i øvrigt. Bags, vogne og andet udstyr henstilles ved klubhuset, så de ikke er til gene for adgangsvejene.
 • Banepersonalet og pro’en med sine elever har fortrinsret over alt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har et ansvar for deres sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet og pro’en arbejder, før disse ved tegn har angivet, at de er klar over, at der bliver slået.
 • Kørsel med golfbiler og –scooters må kun foretages af brugere med gyldig og synlig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af Klubben. Chefgreenkeeperen kan midlertidigt forbyde kørsel på banen.
 • Træning må kun ske på træningsområderne og putting green må ikke bruges til at øve indspil.
 • Bolde fra driving range må ikke anvendes på banen.

 

Spil på banen

 • Tidsbestilling kan ske i Golfbox. Ved medlemmers tidsbestilling i andre klubnumre end Odsherred Golfklubs (20-xxxx) er reglerne for betaling af greenfee gældende.
 • Manglende afbestilling eller bekræftelse af reserverede tider i Golfbox sanktioneres som anført nedenstående.
 • Der er boldrendetider som anført i Golfbox og ved opslag i starthuset.
 • Spil på banen skal normalt ske ved start fra 1. teested, og hullerne skal spilles i rækkefølge. På teestedet afgøres spillerækken af tidsbestillingen i Golfbox, således at fordeling mellem reserverede tider og boldrendetider overholdes. Næste hold venter ved starthuset til foregående hold har forladt teestedet.
 •  Er der starterfunktion på 1. teested, skal dennes anvisninger overholdes, og der kan ikke startes fra andre teesteder.
 • Start fra andre teesteder medfører tab af alle rettigheder på banen, og kan kun finde sted, når det ikke sinker det øvrige spil på banen, og aldrig når der er spillere på foregående hul eller på hullet, hvorfra der startes. Spillere, der starter fra andre teesteder end første hul, skal således altid vige for hold, der er startet/eller skal starte fra 1. tee. Såfremt spillere afbryder runden efter 9. hul betragtes genoptagelse på 10. hul som ny start.
 • Langsomt spil skal undgås og en langsommere bold bør normalt altid lukke hurtigere bolde igennem og skal gøre dette, når der er frit hul foran.
 • Spillere, som søger efter en bold, der ikke let kan findes, skal straks vinke bagfra kommende spillere igennem, når søgningen begyndes. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de søgende, selv hvis bolden findes. Spillet kan fortsættes, når de spillere, der er vinket igennem, har passeret og er uden for rækkevidde.
 • Når 2 hold ”kolliderer” på grund spillestedernes nærhed, har det hold som spiller på hullet med det højeste nummer ”forkørselsret”. Hvis disse spillere venter på spillerne foran dem, gælder reglen dog ikke.
 • Spillerne skal straks sørge for, at eventuelle nedslagsmærker på greens rettes op, og at opslåede tørv genplaceres.
 • Green forlades umiddelbart efter at hullet er spillet færdigt.
 • 2-, 3- og 4-bolde har lige rettigheder. På tidspunkter hvor der er flere end 3 bolde i boldrenden, er der en ubetinget pligt for spillerne til at kombinere, således at man kommer ud som 3- eller 4-bolde.
 • I private matcher må der max. spilles 4-bolde/spillere.
 • Vogne må ikke køre eller trækkes ind over greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers.
 • Max 2 personer ved kørsel i golfbiler.
 • Kørsel med golfbiler og golfscootere skal foregå i ”gåtempo” og uden at presse forangående bolde.
 • Der udøves baneservice, herunder kontrol af greenfeebetaling. Eventuelle henstillinger fra baneservice skal efterleves, så alle – såvel gæster som medlemmer – må få den fulde glæde af spillet.

 

Andre regler

Fortrinsret til spilstart for Dame-,Herre- og Seniorklub fremgår af klubbens hjemmeside og af opslag af ugeplanerne  i starterhuset, i medlemsgangen og Foyeren.

 • Banelukninger fremgår ligeledes af ugeplanerne  og  af turnerings- og aktivitetskalenderen.
 • Medlemskort eller Greenfeemærke skal altid bæres synligt på bag’en.
 • Der må udelukkende anvendes fodtøj med soft-spikes på banen.
 • Påklædning skal være sober og anstændig. Det er ikke tilladt at spille i strandtøj, undertøj eller med bar overkrop.
 • Hunde må kun medtages på baneanlægget ført i snor.
 • I turneringer må hunde ikke medtages, og mobiltelefoner ikke anvendes.
 • På 1., og 11. hul skal der slåes på “klokken” én gang, når green forlades, og på 7. og 13. hul skal der slåes én hhv. to gange på “klokken”, når disse passeres. Spillere bagved må først da slå ud.

 

Sanktioner

 • Ethvert medlem, enhver ansat og enhver greenfeespiller kan skriftligt indberette en anden spiller, der har overtrådt bestemmelserne i nærværende ordensregler. Indberetningen afleveres i sekretariatet.
 • Gæstespillere, der ikke har betalt greenfee, bortvises fra banen, ligesom forholdet indberettes til den pågældende spillers hjemmeklub
 • En spiller, der ikke kan legitimere sin ret til at spille på banen, bortvises omgående. Medlemmer, der nægter at fremvise medlemskort eller at opgive navn eller medlemsnummer til en baneservicemedarbejder, bortvises også straks fra banen og kan i særlige gentagelsestilfælde ekskluderes.
 • Overtrædelse af regelsæt vil i øvrigt behandles efter skriftlig indberetning og sanktioneres i henhold til nedenstående skema:

ordensregler