Generelle turneringsbetingelser 

Nedenstående turneringsbetingelser gælder generelt for turneringerne i Odsherred Golfklub. I enkelte tilfælde kan der være afvigelser, og i så fald vil disse afvigelser fremgå af betingelserne for den pågældende turnering.
Tilmelding foregår via GolfBox Tilmeldingsfristen fremgår af turneringens betingelser, og ved tilmelding efter fristens udløb kan man optages på en venteliste. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb og opslag af startliste skal der betales turneringsfee.
I tilfælde af udeblivelser fra én eller flere turneringer kan turneringsledelsen og turnerings­udvalget idømme spilleren en disciplinær straf som f.eks. karantæne, omfattende én eller af i klubbens turneringer.
Ved alle åbne turneringer skal gæster betale turneringsfee og greenfee. Dette gælder ligeledes klubbens flexmedlemmer, som skal betale greenfee i henhold til medlemskabets rettigheder.
I hulspilsturneringer skal turneringsfee være betalt inden 1. runde, og den spiller, der står først på tavlen, har ansvaret for at tage initiativ til spilledato. Såfremt tidsfristen for afviklingen overskrides, forbeholder turneringsledelsen sig ret til at diktere en spilledato eller at afgøre matchens resultat ved lodtrækning.
Deltagerne skal starte i henhold til den udarbejdede startliste. Spilleren skal indfinde sig ved startstedet senest 5 min. før tee-off. For sen ankomst til start medfører normalt diskvalifikation i henhold til Regel 6.3. Hvis spilleren er klar på teestedet inden for 5 minutter efter starttid, kan turneringsledelsen modificere straffen til 2 straffeslag ved slagspil og tab af første hul i hul spil.
Mobiltelefon og lign. elektronisk udstyr skal være slukket eller på lydløs under spillet. Overtrædelse kan – efter indberetning til turneringsledelsen – medføre disciplinær straf, herunder karan­tæne i klubbens kommende turneringer. Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i turneringen for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7. Turneringsledelsen kan undtagelsesvis give dispensation fra ovennævnte forbud.
Der må anvendes afstandsmåler i alle klubbens turneringer jf. DGU´s regler. I turneringerne må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som kan måle afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f.eks. hældninger/højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.), og bruger disse målinger, overtræder spilleren regel 14-3. Ved første forseelse er straffen tabt hul (hulspil) eller 2 straffeslag (slagspil). Anden forseelse medfører diskvalifikation. Den benyttede afstandsmåler må gerne indeholde funktioner som kan måle ovennævnte, men målingerne må IKKE benyttes.
I klubbens turneringer er det tilladt at benytte caddie og persontransporterende køretøj, såsom golfbil og scooter. Der vil dog være turneringer, hvor der vil være begrænsninger som f.eks. klubmesterskaber. I turneringer hvor dette ikke er tilladt, eller der er begrænsninger, vil det fremgå af turneringens betingelser.
Når runden er afsluttet skal scorekort afleveres på turneringskontoret snarest muligt og senest 10 minutter efter 18. green er færdigspillet. For turneringer med gunstart skal scorekortet afleveres straks og uden forsinkelse ved ankomst til klubhusområdet.
Scorekort, der afleveres på et senere tidspunkt, vil ikke indgå i resultatopgørelsen og spilleren mister retten til evt. præmie, men resultatet vil dog være handicapregulerende.
Det er spillerens ansvar, at der er noteret den korrekte score for hvert spillet hul, og scorekortet er underskrevet af både spiller og markør, før det afleveres til turneringskontoret.
I slagspilsturneringer, anvendes den matematiske metode til afgørelse af placeringerne i tilfælde af lige resultater: bedste score på sidste 18, sidste 9, sidste 6, sidste 3 og sidste hul. Hvis stillingen stadig er lige, trækkes lod. I hulspils turneringer vil afgørelse og fremgangsmåde, fremgå af turneringens betingelser.
Tidspunktet for forventet præmieoverrækkelsen anføres i turneringens betingelser, eller på opslag ved startlisten på turneringsdagen. (Dette gælder dog kun turneringer med løbende start. Turneringer med gunstart, har præmieoverrækkelse ca. 30 min efter forventet afslutning af turneringen.
Præmiemodtageren skal være personligt til stede ved overrækkelsen for at modtage af sin præmie ved præmie­overrækkelsen. I modsat fald bortfalder præmien, men placeringen opretholdes.
Turneringsudvalget/ februar 2017.