Generelle turneringsbetingelser 

Nedenstående turneringsbetingelser gælder generelt for turneringerne i Odsherred Golfklub. I enkelte tilfælde kan der være afvigelser, og i så fald vil disse afvigelser fremgå af opslaget og betingelserne for den pågældende turnering.

Tilmelding foregår via  www.golfbox.dk.Tilmeldingsfristen fremgår af turneringens betingelser, og ved tilmelding efter fristens udløb optages man på en venteliste. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb og opslag af startliste skal der betales turneringsfee.

I tilfælde af udeblivelser fra én eller flere turneringer kan turneringsledelsen og turnerings­udvalget idømme spilleren en disciplinær straf som f.eks. karantæne omfattende én eller flere gange deltagelse i klubbens turneringer.

Ved alle åbne turneringer skal gæster betale turneringsfee og greenfee til gæstepris, dog under hensyntagen til den til enhver tid gældende minimumspris.

I hulspilsturneringer skal turneringsfeeen være betalt inden 1. runde, og den spiller, der står øverst på tavlen, har ansvaret for at tage initiativ til spilledato. Såfremt tidsfristen for afviklingen overskrides, forbeholder turneringsledelsen sig ret til at dekretere en spilledato eller at afgøre matchens resultat ved lodtrækning.

Ved ankomst til 1. teested inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid idømmes spilleren 2 straffeslag i slagspil og tab af 1. hul i hulspil i henhold til Regel 6.3. Senere ankomst medfører diskvalifikation.

Mobiltelefon og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Overtrædelse kan – efter indberetning til turneringsledelsen – medføre disciplinær straf, herunder karan­tæne i klubbens kommende turneringer. Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spilere, kan spilleren diskvalificeres i turneringen for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7. Turneringsledelsen kan undtagelsesvis give dispensation fra ovennævnte forbud.

Der må anvendes afstandsmåler i alle klubbens turneringer jf. DGU´s regler. I turneringerne må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som kan måle afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f.eks. hældninger /højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.), og bruger disse målinger, overtræder spilleren regel 14-3. Ved første forseelse er straffen tabt hul (hulspil) og 2 straffeslag (slagspil). Anden forseelse medfører diskvalifikation. Den benyttede afstandsmåler må gerne indeholde funktioner som kan måle ovennævnte, men målingerne må IKKE benyttes.

Når runden er afsluttet skal scorekort afleveres i turneringskontoret snarest og senest 10 minutter efter at 18. green er færdigspillet. For turneringer med gunstart skal scorekortet afleveres straks og uden forsinkelse ved ankomst til klubhusområdet.

Scorekort, der afleveres på et senere tidspunkt, vil ikke indgå i resultatopgørelsen og præmieuddelingen, men resultatet vil være handicapregulerende.

Ved lige resultater anvendes den matematiske metode til afgørelse af placeringerne: bedste score på sidste 18, sidste 9, sidste 3 og sidste hul. Hvis stadig lige trækkes lod.

Tidspunktet for præmieoverrækkelsen anføres på opslag ved startlisten på turneringsdagen. (dette gælder dog kun turneringer med løbende start, gunstart er præmie overrækkelse umiddelbart efter turneringen.)

Modtageren skal være personligt til stede for modtagelse af sin præmie ved præmie­overrækkelsen. I modsat fald inddrages præmien men placeringen opretholdes.

Medmindre andet er aftalt med turneringsleder.

Turneringsudvalget/ maj 2016