Historie

De første 25 år af golfklubbens historie er beskrevet i den ved 25-års jubilæet udgivne bog og de første 25 år vil derfor være uddrag og passager fra denne bog.

Odsherred Golfklub blev i sin tid dannet ved en sindrig økonomisk konstruktion.

Man dannede 3 selskaber og startede den 9/9-1965 Odsherred Golfbane a/s med en aktiekapital på 16.000 kr. Dette a/s stod som komplementar i kommanditselskabet Odsherred Golfbane a/s og co, som drev banen og ”lejede” den ud til Odsherred Golfklub, der blev indviet 2/7-1967.

I stedet for at have en personlig komplementar, der står med hele sin formue i selskabet, kunne aktieselskabet nøjes med at gå ind med sine 16.000 kr. Det skulle lette tegningen af kommanditistandele á kr. 10.000.

Der tegnedes i første omgang 31 andele. – Men at det er kostbart at anlægge og drive en golfbane, lærte man hurtigt. Anlægsomkostningerne der var på 850.000 kr. -, heraf køb af de 55 tdr. land som kostede 377.000 kr. og opførelsen af klubhus for 188.000 kr., betød at man måtte ud på lånemarkedet med store renter til følge.

Flere gange undervejs fra 1965 til rekonstruktionen i 1979 har golfklubben været i fare for ikke at kunne videreføres. I 1970 var situationen så kritisk, at hvis man ikke fik tilført et større årligt beløb, ville en likvidation blive nødvendig. Man besluttede derfor at tegne nye kommanditist-andele. Igen i 1975 måtte man kræve ekstraordinært indskud af alle medlemmer, der endnu ikke havde tegnet kommanditistandele, hvorfor medlemstallet faldt drastisk fra i 1974 med 316 til blot 157 medlemmer (incl. passive) i 1975. Selv om man samtidig udstykkede 4 grunde og solgte disse, var alle tiltag kun en stakket frist.

I 1979 fik man så en aftale i stand med Trundholm Kommune, der overtog visse økonomiske forpligtelser, og Odsherred Golfklub overgik derefter til en selvejende institution.

Gennem 80’erne har Odsherred Golfklub oparbejdet en stadig bedre økonomi, så man i slutningen af 80’erne kunne starte udvidelsen til de 18 huller, som man fejrede indvielsen af i 1991.

Derefter gik det bedre og bedre, i 1992 besluttede man, at udvide klubhuset med en etage, dette arbejde var færdigt i 1993. Huset havde nu fået 2 omklædningsrum, stort bagrum i stueplan foruden dat gamle i kælderplan, sekretariat, proshop i stueplan og cafeteria på 1 sal, dennes terrasse med en fantastisk udsigt over banen og Trundholm mose.

I 1998 var det banepersonalets tur til at få forbedrede forhold, der blev bygget en ny materialegård med adr. Tinghulevej 5. det var en tiltrængt foranstaltning, idet forholdene i den gamle materialegård ikke var gode.

Her i år 2002 barsler bestyrelsen med nye planer for omlægning af banen, men dem kan man læse om andetsteds på hjemmesiden.

Historie fortalt til jubilæumstidsskriftet

Det hele startede i 1965, hvor direktør, minkfarmer Carl Johan Østerby Carlsen, fiskeeksportør Leo Henriksen og advokat John Richter sammen tog til stiftende generalforsamling i Holbæk Golfklub.

Efter mødet var der frokost, og ved siden af de 3 Højby-folk sad en herre i sine egne tanker. Det var fabrikant Ralph Zimmermann, der blev lidt sur over, at nogen forstyrrede hans tanker. Men da det var golf man talte om, tøede han op og fortalte, at han kendte lidt til spillet i forvejen og godt ville indvie de andre i golfspillets mysterium.

Da der endnu ingen bane var i Holbæk, begyndte man så at tage Rørvig-færgen til Asserbo Golfklub, hvor man fik undervisning hos Lydia Middelbo. Efter 5-6 besøg stoppede Rørvig-færgen sine sene sejladser, og der var ikke tid til den efterfølgende aftensmad med tilbehør, fordi man skulle skynde sig til færgen. Et par gange måtte man tage turen neden om Holbæk hjem.

Det blev man lidt irriteret over, og ideen om egen golfbane opstod. Dagen efter ringede Carl Johan til Zimmermann og fortalte, at han havde fundet jord, der kunne anvendes til golf-bane.

Det var grd. Nicolaisens marker og skove. Da der var meget kort fra tanke til handling, købte man 2 dage efter, den 2/10-1965 jord-arealet.

Set hørt og skrevet.

Nicolaisen, som senere klippede snoren over ved indvielsen af golfbanen, lå syg på hospitalet – hvorfor man hastede derned for at nå at få skødet på jorden underskrevet.

Det var handlingens mænd dengang, og det er vi glade for i dag. Kapital skulle der til. Hvem havde 10.000 kr. de ikke vidste, hvad de skulle gøre ved – eller ofre på et alter? Man ringede rundt og inden dagen var omme, havde man samlet 200.000 kr.

Den 13/11-1965 så Odsherred Golfbane a/s og co så dagens lys med 30 kommanditister.

I samarbejde med den svenske golfbanearkitekt Anders Amilon, gik man nu i gang med at anlægge en 12 hullers bane, som under stor festivitas indviedes den 2. juli 1967.

Som Sjællands 7. golfbane blev Odsherred Golfklub indviet med stor succes. Nicolaisen klippede snoren over under opsyn af Carl Johan og klubbens formand Ib Thorlasius.

DGU’s formand, Hans Raaschou slog det første slag, og så gik en stort anlagt match med deltagere fra både Sverige og Danmark i gang.

Set hørt og skrevet.

Indvielsen i 1967, med afslutning på Hotel Phønix i Nykøbing. 130 deltagere, kuvertpris kr, 30,-, men så var der også 3 retter lækker mad og dans til levende musik. Her sluttede Carl Johan sin tale for Golfklubben med ordene: ”Længe leve Odsherred Minkfarm”.

Carl Johan Carlsen påtog sig i de næste år det vigtige job som baneudvalgsformand.

Med sit eget mandskab regerede han på golfbanen, og hos Carl Johan var der som sagt ikke langt fra ide til handling. Han var ikke altid enig med bestyrelsens beslutninger vedrørende banens udformning.

Man husker specielt en diskussion om at flytte 1. teested. På trods af et ”be-skedent mindretal 1 mod 8”

Gik Carl Johan i gang med sit mandskab, for at lave teestedet, som han ville have det.

Set hørt og skrevet.

Ejler Christiansen:

Dagen efter afstemningen om teestedets placering, er der match, en greensome /stableford- og skæbnen ville, at jeg skulle spille mod Carl Johan. Man kunne ikke undgå at se, at han alligevel var i gang med at ændre teestedet efter sit eget ønske. Betænkelig var han dog, og hviskede til sin kone Ruth: ”Pas på ikke at gøre noget forkert, så disker han os!”

De økonomiske problemer skulle dog hurtigt præge de følgende år. Rentebelastningen på de store lån, man måtte indhente til finansiering af bane og klubhus, gjorde det til en evig kamp for at overleve.

Kontingentindtægterne dækkede langtfra både banens drift og de stadig stigende renteudgifter. Ni bestyrelsesmedlemmer, 3 i hvert selskab, måtte på et tidspunkt kautionere for et lån på 600.000 kr. i forskellige låneinstitutter. Kautionisterne skulle samtidig være dækket af en livsforsikring

Set, hørt og skrevet.

Ejler Christiansen:

Vi kautionister følte det på et tidspunkt ganske utrygt, at gå alene rundt og spille golf. – Der lå jo en ganske stor fordel i for medlemmerne at få livsforsikringerne udbetalt kontant.

På en efterfølgende generalforsamling, hvor et medlem rejste sig og udtrykte utilfredshed med bestyrelsen og ville have en ny, går lrs. Åge Jensen, medlem af aktieselskabets bestyrelse, på talerstolen, og siger, at det glæder ham meget, for så kan den nye bestyrelse overtage kautionsforpligtelsen.- Efter den salut var der ingen, der opstillede.

I perioden op til rekonstruktionen i 1979 sad der forskellige bestyrelser i Golfklubben under hhv. Ib Thorlasius, Jørgen Crone samt Frede Jensen.

Man havde både i 1970 og igen i 1974, sidst ved hrs. Gunnar Gersted forsøgt at få ekstraordinære indskud fra medlemmer, hvilket resulterede i en halvering af medlemstallet.

I 1974 var den tidligere bestyrelse afgået. Frede Jensen opstillede sammen med bl.a. Henning Minor, Palle Linnet, Ralph Zimmermann og Leo Henriksen, og Frede blev valgt som formand for bestyrelsen.

Men midt i modgangen fik man pludselig en appelsin i turbanen! Man fik mulighed for udstykning af 4 grunde langs det nuværende 18. hul, der ved salg indbragte 300.000 kr., som kunne betale restancen og desuden slette kautionsforpligtelserne for de berørte medlemmer.

Selvom man nu havde afværget en tvangsauktion, var det en stakket frist, med et stagnerende medlemstal.

I 1978 indleder Frede Jensen forhandlinger med kommunen om økonomisk hjælp.

Der havde lige været kommunevalg, og der var 4 år til  det næste. Med stor støtte fra borgmester Johannes Holm, blev der udarbejdet en aftale om, at kommunen skulle overtage renter og afdrag på lånene samt ejendomsskatterne.

Trundholm kommune sikrede således golfklubbens videre eksistens. Odsherred Golfklub blev en selvejende institution med den klausul, at hvis golfklubben ophører (lad det aldrig ske, red.) skal alt overgå til kommunen kvit og frit.

Set, hørt og skrevet

Ralph Zimmermann til Frede Jensen:

”Du blev valgt som formand i 74, fordi nogle unge rebeller ville udvide banen til 18 huller. Vi var enige om, at det kunne vi ikke, og du skulle fan’me ikke udvide nogen bane, for du gider ikke gå så langt!”

I 80’erne gik det stille og roligt fremad – med små slag og med balance i regnskabet.

Nye folk kom i bestyrelsen. En af dem , Sv. O. Clausen kunne lægge nogle gode budgetter, og udvidelsen til en 18 hullers golfbane blev modnet og en realitet, Men Alt sammen i en ånd, hvor økonomien skulle holde. Der var nok af advarsler fra de ”gamle” medlemmer, der huskede den tunge fortid.

Ved 25-års jubilæet var der styr på økonomien og medlemstallet voksede og voksede.

En rigtig 18 hullers bane

Udvidelse af golfbanen havde der været talt om i mange år.

Halvdelen af det areal, ca. 12 tdr. land som udvidelsen omfatter, nemlig området mod Helenehøj, købte golf-klubben på et tidligere tidspunkt, men det var først omkring 1987, der rigtig kom gang i sagerne.

Klubben fik mulighed for køb af yderligere 12 tdr. land ved det gamle hul 5 – nærmere Kirsebærplantagen

og godkendelsen af en kommunal bevilling gjorde nu også dette køb muligt.

Køb og samlede anlægs-omkostninger beløb sig i alt til 1,3 mill. Kr. Golfbanens samlede areal kom nu op på ca. 77 tdr. land  og man op-nåede international status med 18 huller.

Det var banearkitekt Frederik Dreyer, med tilknytning til Dansk Golf Union, som projekterede det arbejde, Det Danske Hedeselskab skulle udføre.

Han kom hurtigt med forslag til, hvordan de nye arealer kunne udnyttes, og de rigtige aftaler kom i stand, så klubben med baneudvalgsformand Per Toftdal og green keeper Poul Echberg i spidsen kunne begynde arbejdet.

Primus motor i denne proces med at finde de rigtige tilbud til rette pris var Per Toftdal, der med fantastisk entusiasme bestred dette job. Men anlægningen var aldrig kommet i stand, hvis ikke alle de frivillige medlemmer med motorsave og økser, havde hjulpet til med fældning og fjernelse af de mange kirsebærtræer.

Så oprandt endelig den store dag, hvor den flotte bane stod klar til indvielsen.

Vejrguderne var med os, solen skinnede fra en skyfri himmel, og alle kirsebærtræerne stod i fuld flor.

Forhenværende borgmester Johannes Holm klippede snoren, Theis Isbrandsen holdt tale om besvær-lighederne med baneudvidelsen samt om glæden ved at kunne indvie en meget smuk 18 hullers golfbane.

Herefter fortsatte baneudvalgsformand Per Toftdal med at sige tak for Trundholm Kommunes fremsynethed, der vil gavne Odsherred og dets erhvervs-drivende.

Efter receptionen på terrassen vandrede man en tur af de nye huller, derefter retur til klubhuset, hvor der var udskænkning af champagne.

Indvielsen blev også fejret om aftenen, hvor et fest-stemt publikum var samlet til stor buffet på Højby Kro, med taler og festsange, med efterfølgende dans.

Dagen derpå, en dag der nok aldrig glemmes i Odsherred Golfklub, rekord-antal deltagere, 120, i indvielsesmatchen, en ”hole in one” – og Theis Isbrandsen fik sin BMW.

Trænere i Odsherred Golfklub

Lydia Middelboe
Svend Tinning
Svend Jensen
Steen Kaas
Preben Jacobsen
Svend Jensen
Michael Møller
Preben Daa

Profil af en pioner!

Ralph Zimmermann – nyligt afdød æresmedlem i vor klubber en af de mange vi kan takke for Odsherred Golfklub. Ralph har så sandelig bestemt meget i mange år, men altid med en kvik replik og et glimt i øjet.

Hvem ved, at det var Ralph, der indviede Carl Johan, en af klubbens stiftere og selv en pioner, i golfspillets glæder og forbandelser!

På en af de første ture til Asserbo Golfklub, hvor Ralph tidligere havde været medlem, traf de træneren Lydia Middelboe, som lige skulle sætte de 3 novicer, Carl Johan, Leo Henriksen og John Richter ind i, hvordan man holdt på en kølle, og at systemet i øvrigt var, at man slog til bolden, som så skulle suse derud af.

Set, hørt og skrevet:

Ralph Zimmermann:

På ved hjem fra Asserbo sagde Carl Johan så en dag: ”Nu skal vi ha’ vor egen golfbane!” – Du er ikke rigtig klog, du aner ikke, hvad det koster at kave en sådan!” – og det blev han ved med ikke at vide!

Carl Johan mente som gammel  ”Niels Bucker”, at det var da ikke noget at tale om. For at få ham ned på jorden, tilbød Ralph ham et væddemål. Carl Johan skulle få bolden i hul på 10 slag på det første par 4 hul. Den der tabte skulle give frokost til alle fire. Med opbrud af den stædighed, der kendetegnede Carl Johan, brugte han 9 slag, og Ralph måtte betale den efterfølgende frokost, men det var vel også det ”19. hul”, der altid var Ralph’s foretrukne.

Som leder i gennem mange år af Old Boys afdelingen i Odsherred styrede han muntert ”de gamle” gennem lørdagsmatcherne. Ofte rungede latteren på terrassen under præmieuddelingen, som Ralph enerådigt afviklede

Hvis præmierne var flasker, kunne der nogle gange være taget en ”spids”. ”Den smagte godt nok”, kunne han så sige ved overrækkelsen.

Eller når den samme vandt for ofte, bestemte Ralph, at i dag skulle en anden have lov at vinde.

At det var Ralph, der havde meget at skulle have sagt i mange år, beretter andre medlemmer af den årgang om. Gennem flere år bestred han kasserer- og sekretær-jobbet. Det skulle være morsomt at arbejde med, og det var det også, – i hvert fald indtil 1974 – ”da gik vi rabundus og alle meldte sig ud” – fortalte Ralph.

Det gode humør og en medfødte charmerende frækhed klarede dog mange problemer, hvilket følgende lille episode fortæller om:

Den murermester, der havde bygget klubhuset, mødte en dag op på kontoret hos Ralph med en regning på 22.000 kr.

”Det er sgu’ meget kedeligt, for vi har ikke en krone i kassen!” sagde Ralph til ham

”Hvad skal vi gøre?” spurgte murermesteren. ”Ja du kan få en anpart i klubben på 20.000 kr., og så kan du få dine 2.000 kr. kontant.”

”Hvad ellers?” spurgte han. ”Ja, ellers får du jo slet ingenting!”

Og så tog han straks en andel på 20.000 kr.

Juniorleder var Ralph á flere gange i 70’erne og initiativtager til mange af aktiviteterne. Til Ralph’s store indsats for Odsherred Golfklub hørte også ”instruktørjobbet”

En af klubbens kvindelige medlemmer har fortalt, hvordan hun som begynder blev undervist i det der med at holde hovedet nede i svinget.

Det gjorde Ralph meget effektivt, ved at gribe fat i hendes hår og så sige: ”Slå så!” og så holdt han fast.

Og det gjorde Ralph altid.

Sportslige højdepunkter

Som nystartet klub i et område, hvor meget få havde kendskab til golfsporten, er de større sportslige resultater ret få, men efter et par år, i begyndelsen af 70-erne- begynder det så at se lidt bedre ud.

En del spillere har talent for spillet. Klubmestrene fra denne periode, Hamish Milligan, Jørgen Nielsen Kolding og unge Jens Skov Jensen begynder at røre på sig. Jens Skov Jensen og Stig Kaas Hansen repræsenterede således klubben med pæn succes i DM for drenge-juniorer og Jens Skov Jensen bliver klubbens første elitespiller af egen avl.

I sommeren 1971 melder en nybagt danmarksmester – Kjeld Fricke – sig ind i klubben. Kjeld Fricke er på dette tidspunkt et af de ab-solutte topnavne i dansk amatørgolf og repræsenterede klubben frem til 1975. I denne periode vinder han flere eliteturneringer og er fast mand på landsholdet. Kjeld Fricke får stor betydning som inspirationskilde for de mange unge spillere som kommer til netop i disse år.

Fra 1970 kommer Odsherred Golfklub med på eliteturneringenskalenderen via Sjællandske Bank Cup og den samler i de følgende år hele den danske elite med spillere og vindere så som Niels Elsøe Jensen, Klaus Hove, Ole Pfeiffer i spidsen, samt andre gode navne som bl.a. Hans Stenderup, Kjeld Fricke, John Nielsen og Jens Thomasen. Turneringen fortsætter som eliteturnering frem til og med 1977 og giver gode resultater til flere af klubbens unge fremadstræbende juniorer.

I 1975 bliver Finn Thuesen en flot nr. 4 i en alder af bare 15 år og året efter vinder en kun 17-årig Theis Isbrandsen i helt suveræn stil turneringen i det laveste score i hele turneringens historie – 144 slag, 2 under par 10 slag foran nr. 2. I 1977 afvikles turneringen for sidste gang som eliteturnering og vindes af vor egen Finn Thuesen.

Vore dages golfentusiaster har via kabel.tv og parabol let adgang til at se de store verdensstjerner i aktion, men i begyndelsen af 70-erne er transmissionerne fra golfturneringer en sådan sjældenhed, at der er større sandsynlighed for at finde vand i Sahara. Dog er der en årlig TV-match mellem de 9 bedste professionelle og de 9 bedste amatører. I 1971 spiller man denne TV-match på Odsherred Golfklubs bane med Gunnar ”Nu” som kommentator og Frederik Dreyer og Jens Kampmann som medkommentatorer.

Amatørerne har en god dag og besætter de 3 første pladser med Klaus Hove som vinder. Det er ved den lejlighed at Rungsted Golfklubs legendariske pro – Carl Poulsen – udtaler følgende bevingede ord på et tidspunkt, hvor han er med helt fremme: ”Ja, nu er det, at grossererne skilles fra de småhandlende”- ak det var ikke rigtigt pro’ernes dag i Odsherred. Arrangementet forløb perfekt og klubben høstede mange roser herfor.

Året efter i 1972 er Odsherred Golfklub vært for Sjællandsmesterskabet for klubhold. Igen høster klubben stor ros for et perfekt arrangement, og banen får pæne ord med på vejen. Odsherred-holdet bestående af Kjeld Fricke, Jens Skov Jensen, Harmish Milligan og Jørgen Nielsen-Kolding besætter overraskende 3.pladsen efter Rung-sted og Helsingør. Kjeld Fricke vinder individuelt.

I de følgende år går det knapt så godt ved sjæl-landsmesterskaberne. Men i 1976 tager holdleder Henry Andersen et meget ungt hold, bestående af Hans-Henrik Olesen, 15 år, Finn Thuesen 16 år og Theis Isbrandsen 17 år med til Københavns Golfklub. Ganske uimponeret besætter de 2. pladsen efter Rungsted. Theis Isbrandsen er turneringens bedste individuelle spiller med 70 slag, 1 under par. Helsingør og Hillerød sendes i øvrigt ned i B-rækken.

Året efter gentages 2-pladsen i Hillerød af Poul A. Nielsen, Henning Jørgensen, Finn Thuesen og Theis Isbrandsen. Rungsted vinder med 5 slag, medens nr. 3 København er 19 slag efter Odsherred.

Med junior-eliteturneringen – World Tourist Cup – er Henning Minor Andersen og Odsherred Golfklub pionerer i dansk golf. Det er landets første 72-hullers slagspilsturnering for junirer. Turneringen afvikles for første gang i 1973 og har fra starten af godt fat i de unge spillere. Odsherred Golfklubs egne spillere præger turneringen de første år.

I 1973 vinder Jens Skov Jensen i 320 slag. 1975 vinder Theis Isbrandsen i 303 slag , 1976 vinder Finn Thuesen i 304 slag og endelig i 1977 vinder Hans Henrik Olesen i 320 slag. (alle spillet på par 73 bane)

Turneringen fortsætter frem til og med 1987 og mange senere kendte spillere gør deres erfaringer i turneringen, bl.a. Jacob Rasmussen, Leif Nyholm, Steen Tinning og Jan Andersen.

Som det fremgår har Odsherred en meget aktiv og meget velspillende op igennem 70-erne. Et stort kuld juniorer starter i årerne 1971-1972 og præger de følgende 5-6 år den sportslige side såvel lokalt som rundt omkring i landet. Mange fine præstationer både individuelt, som for hold.

Der er store præstationer ved de årlige DM for juniorer i disse år og med fine resultater og ind imellem også gode præstationer ved senior DM Bl.a. slår Finn Thuesen mesterskabs-favoritten Klaus Hove ud.

Af individuelle præstationer kan bl.a. nævnes Theis Isbrandsens sejr i Korsør Cup i 1972 og 2.plads i Craigton Cup samme år. I 1974 starter Køge Golf Klub Pepsi Cup og Odsherred sætter sig på 1.pladsen de første 3 år. I 1974 vinder Theis efter forrygende spil i 2. runde, hvor han sætter rekord med 68 slag – 2 under par. I 1975 vinder Henrik Jørgensen og i 1976 vinder Theis atter. I 1976 besætter et hold bestående af Hans Henrik, Finn og Theis 2.pladsen i Air Lingus Cup og er således få slag fra at komme til det uofficielle EM for juniorklubhold.

Som det fremgår er Odsherred Golfklub i høj grad med til at præge dansk elite-golf i disse år og begrebet ”Odsherreddrengene” bliver lige så kendt som Helsingørdrengene og Herning-drengene, de mange fine præstationer fører til, at Hans Henrik, Finn og Theis deltager i bruttolandsholds-samlinger i årene 1976 og 1977.

Theis Isbrandsen bliver i 1977 landsholdsspiller, klubbens første og indtil 2001 eneste af egen avl, og deltager i Skandinaviske mesterskaber for yngre juniorer i Sverige (nr. 2) og i Europamesterskaber for juniorer i Oslo (nr. 5). Han får samme år debut på seniorlandsholdet i en landskamp mod Wales, som den yngste nogensinde.

I de senere år er de sportslige præstationer igen iøjefaldende. Thomas Gylling har gjort en god figur i Spalding Cup i Hillerød bl.a. med sejr i 1988 og 1991.

I 1988 havde Jesper Frederiksen bedste brutto-score i sportsjournalisternes juniorcup.

Verner Nielsen har gjort det godt i Old Boys rækken, Han blev Sjællandsmester i 1989 og nr. 2 året efter. I 1988 blev han nr. 3 i DM.

I de nyindstiftede holdturneringer har Odsherred klaret sig godt i 3. div. Holdet var flere år i træk tæt på at vinde denne og rykkede i 1990 op i 2. division, som vi desværre måtte forlade igen i 1991.

I Danmarksturneringen har hold fra Odsherred Golfklub gang på gang klaret sig godt. I 1988 blev det til Danmarksmesterskab i B-rækken og et sjællandsmesterskab i D-rækken.I 1991 blev vi igen Danmarksmestre i D-rækken.