Vedtægter for Odsherred Golfklub

§ 1 Klubbens navn og hjemsted. 
§ 1.1 Odsherred Golfklub blev stiftet i 1967 og har hjemsted Stårupvej 2, 4573 Højby Sjælland i Odsherred Kommune.

§ 2 Klubbens formål.
§ 2.1 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet i det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal etablere og drive klubbens golfbaner og organisere de hertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. 

§ 2.2 Klubben skal være medlem af DGU og kan ved generalforsamlingsbeslutning tilslutte sig andre paraplyorganisationer. 

§ 3 Adgang til og benyttelse af klubbens baner.
§ 3.1 Retten til at spille på banerne tilkommer alene klubbens aktive medlemmer, samt greenfeespillere på de til enhver tid gældende betingelser. Bestyrelsen kan fastsætte regler for benyttelse af kortbanen.

§ 3.2 Juniorer, Æresmedlemmer og Seniorer med fuldtidsmedlemskab har ret til at spille på klubbens baner alle dage i året.

§ 3.3 Aktive seniorer med fleksmedlemskab har ret til at spille banerne med følgende adgang: 
FH ~ hverdagsseniorer har ret til at sille banerne alle dage i året undtagen lørdage, søndage og helligdage
FE ~ eftermiddagsseniorer har ret til at spille banerne efter kl. 13.00 alle dage i året
FG ~ greenfeeseniorer har ret til at spille banerne alle dage i året mod betaling af gæstegreenfee
FK ~ kortbaneseniorer har ret til at spille på klubbens kortbane alle dage i året

§ 3.4 Fleksmedlemmer har mulighed for køb af Greenfee til gæstegreenfeepris for spilleperioder, der ikke omfattes af deres fleksmedlemskab.

§ 4 Medlemskab.
§ 4.1 Klubben optager kun aktive medlemmer i nedenstående medlemskategorier 1-4: 

 1. Aktive juniorer 18 år (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
 2. Aktive seniorer (over 25 år), ungseniorer (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
 3. Aktive seniorer med Fleksmedlemskab: 
  FH: Hverdagsseniorer
  FE: Eftermiddagsseniorer
  FG: Greenfeeseniorer (5 personlige greenfeebilletter er inkluderet)
  FK: Kortbaneseniorer
 4. Æresmedlemmer

§ 4.2 Medlemskab er bindende for et kalenderår, og medlemmerne er forpligtede til at overholde klubbens vedtægter og ordensregler. 

§ 4.3 Kun fysiske personer kan optages som medlem og indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.

§4.4 Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab, som i den situation udgør en selvstændig medlemskategori. Passive medlemmer har ingen spilleret.

§ 4.5 Bestyrelsen kan periodevis begrænse medlemstilgangen af kapacitetshensyn. I så fald føres to tidsprioriterede ventelister, en for juniorer og en for øvrige medlemskategorier. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ventelisten. 

§ 4.6 Udmeldelse af klubbens samt overgang til passivt medlemskab og medlemskab med lavere kontingent kan kun ske ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse mindst én måned før dette tidspunkt. Passive medlemmer kan begære sig overflyttet til aktivt medlemskab på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis overgangen til aktivt medlemskab sker inden 1. august, betales fuldt kontingent med fradrag for et i kalenderåret eventuelt betalt passivt medlemskontingent. Hvis overgangen begæres efter 1. august, betales kun halvt. Bestyrelsen kan i særlige situationer dispensere fra disse regler. 

§ 4.7 Medlemmerne hæfter kun med deres indskud og årskontingent og har ved udtræden ingen ret til nogen andel af klubbens formue. Betalt indskud refunderes ikke.

§ 4.8 En fuldtallig bestyrelse kan optage/udnævne æresmedlemmer, udenfor egne rækker, såfremt alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 

§ 5. Kontingenter og indskud.
§ 5.1 Indskud samt de årlige kontingenter og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 5.2 Ved indmeldelse i klubben betaler seniorer det til enhver tid gældende indskud. Sker indmeldelsen efter den 1. august betales der kun halvt årskontingent i indmeldelsesåret. Bestyrelsen kan i særlige situationer dispensere fra disse regler. 

§ 5.3 Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra juniormedlemskab til ungseniormedlemskab samt ved direkte indmeldelse som ungsenior betaler medlemmet 1/3 af det aktuelt gældende indskud. 

Opdateres...