Virksomhedsplan 2014

Klubbens virksomhedsplan for 2014 kan læses herunder. Ønsker du at printe, kan du klikke her.

Overordnede mål og strategier                                               

Målsætning
Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer giver ikke den fornødne sikkerhed for tilstrækkelige indtægter til at afholde de udgifter, der er nødvendige for at sikre, at vores bane forbliver ikke blot den smukkeste, men også den bedst vedligeholdte og sikreste i området.

Alt vil selvfølgelig også blive gjort for at øge greenfee indtægterne i 2014, men på dette område er vi afhængige af, at vejret spiller med. Vi har derfor valgt, at budgettere greenfee indtægter forsigtigt i 2014, men håber selvfølgelig på at kunne øge vores indtægter også på dette område.

Den stramme økonomistyring, som blev udøvet i 2013, vil fortsætte i 2014, så vi sikrer balance mellem indtægter og udgifter.

Strategi
Denne Virksomhedsplan for 2014 indeholder en lang række effektive tiltag for at sikre, at vi tiltrækker nye medlemmer og motiverer dem tilstrækkeligt til at fortsætte som medlemmer af klubben. Helt afgørende for at disse tiltag skal lykkes er dog, at klubbens nuværende medlemmer deltager aktivt. Dels viser undersøgelser, at den bedste måde at skaffe nye medlemmer på, er gennem nuværende medlemmer af klubben. Dels er de nuværende frivillige i klubben allerede så belastet af arbejde, at deres kapacitet er udnyttet. Det bliver derfor afgørende for at realisere de planlagte tiltag i 2014, at flere frivillige melder sig på banen og deltager i arbejdet.

Her ud over er det afgørende for at fastholde nye medlemmer, at disse føler sig vel modtaget. De skal føle sig velkomne både i klubben som sådan og – hvis de ønsker det – i klubberne-i-klubben. Det er derfor vigtigt, at alle nuværende medlemmer er imødekommende over for nye medlemmer og hjælper disse til rette på bedst mulig vis.

Baneudvalg – ledes af et bestyrelsesmedlem 
Baneudvalget i Odsherred Golfklub har igennem længere tid arbejdet på en udviklingsplan for banen. En grundliggende idé med dette er, at fremtidige baneudvalg kan arbejde ud fra denne plan, og derved opnå en rød tråd i banens udvikling. Udviklingsplanen kommer til at foreligge som en lille folder tilgængelig for alle medlemmer.

Vores mål er at Odsherreds Golfklubs baner altid fremstår velholdte og i en høj standard.  Natur og miljømæssigt vil vi de kommende år nedbringe vores forbrug af pesticider til et absolut minimum, hvor det er muligt. Lovgivningen på området er blevet meget restriktiv, så vi kommer fremover til at opleve mere ukrudt på vores baner.

Vi har i dag en bane, hvor de 12 ældste huller blev anlagt for snart 50 år tilbage. Dvs. at greens blev anlagt efter datidens metoder, og dermed også langt fra de standarder, der bliver anvendt i dag. For den øvrige del af banen (tee-fairway og bunker) gælder det samme, - så banen trænger efterhånden til en stor renovering.

Vi har i udviklingsplanen gennemgået hvert enkelt hul og set på, hvad vi kunne ønske os at renovere eller ændre. Det har vi så samlet, så medlemmerne kan få mulighed for at se hele planen, og komme med ændringsforslag eller nye ideer.

Planen er delt op i mange små og store projekter, så vi har mulighed for at prioritere opgaverne, ud fra behov og økonomiske muligheder.

Greens: De 12 gamle greens skulle egentlig renoveres totalt, dvs. omlægges, men det er ikke økonomisk muligt. Så den mulighed vi har, er at optimere den daglige pleje af greens. Det vil betyde, at vi fremover vil arbejde mere på greens med luftning-vertikalskæring-eftersåning og topdressing. For at mindske generne ved disse arbejdsopgaver, vil vi indkøbe en speciel greentromle, som betyder at greens hurtigere bliver jævne. I planerne indgår også mulighed for at placere nye greens på hul 9,10 og 15.

Tees: Samtlige teesteder vil blive renoveret eller omlagt. Alle de steder hvor det er muligt, vil vi lave et stort fælles teested, dog stadig med forskellige længder for rød og gul. Det vil plejemæssigt være en stor fordel, at der kun er et teested. Placeringerne af tee vil være som i dag, undtagen på hul 9,13 og 17, hvor vi af sikkerhedsmæssige årsager vil flytte dem.

Fairways: Alle fairways vil blive luftet og vertikalskåret 1-2 gange pr. sæson. Herefter vil strategien være at vælge 2 fairways ud, og give dem en omfattende renovering. Baggrunden for denne metode er, at vi økonomisk ikke har mulighed for at behandle alle fairways med eftersåning og topdressing, - så hellere vælge de fairways, der har størst behov.

Bunkers: Alle bunkers vil blive renoveret. Enkelte bunkers vil blive nedlagt, andre vil få en anden placering, som det fremgår af planen.

Rough: Ingen planer.

Skovområder: Dette er et område, vi vil arbejde meget med de kommende år. Vi skal i gang med at plante nyt i alle de områder, hvor stormene gennem de seneste år har væltet mange træer. Ligeledes vil vi tynde ud i skovbunden, så den bliver mere spilbar og dermed også fremmer spilhastigheden.

Træningsområde: Boldautomaten trænger til udskiftning. Når dette sker, vil den blive placeret i forbindelse med udslagshuset. Indspilsbunkeren vil blive flyttet ned til venstre for udslagshuset.

Klubhusområde: Nybeplantning ved p-plads og anlæg af sti fra 18. green til klubhus.

Maskiner: Efter en del år med meget få maskininvesteringer har vi et stort behov for at få udskiftet maskinparken. Vi har lavet en investeringsplan, der rækker mange år frem. Planen er prioriteret efter, hvor behovet er størst. I forbindelse med hver enkelt maskinanskaffelse vil det blive vurderet om vi køber eller leaser.

Tidshorisonten for denne udvikling af banen er afhængig af mange ting, - bl.a. økonomi og vejret. Under alle omstændigheder bliver man aldrig færdig med at udvikle en golfbane, så vi håber at medlemmerne i årene fremover vil komme med deres ideer, så vi sammen kan få skabt en god golfbane.

Målsætning for 2014: Ovenstående plan vil blive initieret fra og med 2014. I 2014 vil herrernes teested på hul 1 blive renoveret, stien op til teestedet samt stien fra hul 18 op til bagrummene. I det hele taget vil der blive lagt stor vægt på at renovere stier på banen af hensyn til spillernes sikkerhed. Der er budgetteret med anskaffelse af 2 nye maskiner på leasing basis (greentromle og rendegraver) samt køb af en ny boldmaskine. Her ud over vil der blive forsøgt etableret en ny Shortgamebane finansieret via støttemidler og sponsorer. Kortbanen, der er forholdsvis nyanlagt, er i god stand og vil i 2014 blot blive vedligeholdt.

Klubhusudvalg – et bestyrelsesmedlem er budgetansvarlig

Målsætning
Sikre lyse og venlige omgivelser til glæde for medlemmer, personale og greenfee gæster 
i en miljøvenlig og energiøkonomisk form.

Strategier

 • Der er bestilt en miljørapport, der forventes udfærdiget i starten af februar 2014. Denne rapport skal definere, hvor der fremover kan spares på energi.
 • Ovenstående miljørapport vil vise, hvor energibesparelsen er størst, og derefter skal arbejdet igangsættes ud fra størst mulig besparelse
 • Det er allerede besluttet at udskifte facadevinduer i restauranten i løbet af foråret 2014. Der forventes en energibesparelse i forhold til tidligere år på 20% af fjernvarmen dels pga. denne udskiftning, dels pga. delvis lukning af restaurantlokalet i januar-marts
 • Besparelsen i varmeudgifter på årlig 20% skal investeres i yderligere energibesparelse, f.eks.. elsparepærer/lysstofrør eller anden belysning.
 • Her ud over vil der løbende blive foretaget vedligeholdelse af bygningen, således at denne bevares bedst muligt.

 Markedsføringsudvalget – ledes af et bestyrelsesmedlem

Overordnet målsætning:
-
At øge medlemsskaren og at få medlemmerne til at opgradere til fuldtidsmedlemsskab.
- At greenfee gæster fortsat skal opleve Odsherred Golfklub som en golfklub med en dejlig udfordrende bane i tip top stand og samtidig mødes af et serviceminded personale.
- At sponsorer skal være glade for deres engagement i golfklubben og dermed motiverede for at fortsætte og udbygge deres sponsorat.

Udvalget er af praktiske årsager delt i følgende 3 underudvalg og 2 servicefunktioner:

Målsætning for udvalget Ekstern Kommunikation:
At øge kendskabet til klubben som et attraktivt sted at spille golf både for den erfarne golfspiller og den ferierende familie.

Strategi

 • Ekstern kommunikation har til opgave at sikre klubbens dækning i diverse medier, både redaktionelt og reklamemæssigt. Vi vil forsøge, at opnå større synlighed for de samme midler.
 • Udvalget sikrer sammen med begynderudvalget en samlet strategi for hvervning af nye medlemmer. Nye medlemmer hverves i samarbejde med DGU efter princippet: Medlem skaber medlem. Planen forventes at ligge færdig i april 2014.
 • Frem til 2013 har vores medlemstal været faldende. Målet for 2014 er at standse faldet og komme ud med samme antal medlemmer i 2014 som i 2013. Her ud over vil vi gradvist gøre det mere attraktivt at være fuldtidsmedlem.
 • At opretholde den fine service for greenfee gæster og via Yield management fra sæsonstart udarbejde en prispolitik, der sikrer høj belægning i prime time og øger belægningen på uudnyttede tider.
 • Målet er at fastholde indtægtsniveauet ved greenfee fra 2013, men for en sikkerheds skyld budgetterer vi med en greenfeeindtægt, der svarer til de sidste 5 års gennemsnit.
 • Spørgeskema der giver os viden om greenfee-gæsternes oplevelse af besøget

Målsætning for udvalget Intern Kommunikation:
Udvalget Intern Kommunikation vil sørge for, at alle medlemmer bliver holdt informeret om klubben generelt, om nye tiltag, ændringer og aktiviteter. Målet er, at 80% af medlemmerne føler sig tilfreds eller meget tilfreds informeret.

Strategi
Faste elementer i dette informationsarbejde er:

 • Hjemmesiden, som fra sæsonstart får nyt udseende og ny opbygning, som gør det nemmere at hente de ønskede oplysninger
 • Opslag i receptionen, på Golfbox og i starterhuse samt en mere overskuelig opbygning af medlemsinformationer i mellemgangen
 • Årbog 2014 og Velkomstbrochure til nye medlemmer
 • Nyhedsbreve, som udsendes hver 14. dag i sæsonen og én gang om måneden uden for sæsonen

Her ud over vil der blive afholdt medlemsmøder, såfremt Nyhedsbrevet ikke rækker til på tilfredsstillende vis at informere om nye tiltag eller ændringer.

Målsætning for Frivillige Hjælpere:
Vi ønsker at motivere flere medlemmer til enten at deltage i arbejdet i de faste udvalg og services eller at træde til som ad hoc hjælpere ved store turneringer eller arrangementer i klubben. I 2013 var 67 medlemmer knyttet til faste udvalg/services. Målet er at øge antallet til 75 til 80 medlemmer.

Strategi

 • Gennem Nyhedsbreve vil vi i langt højere grad end tidligere informere medlemmerne om det arbejde, der udføres i udvalgene. Inden sæsonstart vil vi endvidere i specielt Nyhedsbrev opfordre medlemmerne til at melde sig til at deltage i klubbens frivillige arbejde enten i et fast udvalg eller som ad hoc hjælpere.
 • Inden sæsonstart vil vi udarbejde en oversigt, hvoraf alle arrangementer, der kræver ad hoc hjælpere, fremgår. Oversigten udarbejdes af Intern Kommunikation som koordinator for de aktiviteter, der planlægges i de respektive udvalg.
 • Som tak for hjælpen vil alle registrerede frivillige blive tilbudt at deltage i en Hjælperturnering med efterfølgende spisning. Kun registrerede frivillige kan deltage.
 • Som tak for hjælpen vil alle, der deltager i arbejdsdagen i forbindelse med sæsonstarten, få tilbudt lidt forplejning.

Sponsorudvalg
Målsætning
Ved møder, arrangementer og løbende dialog fastholde nuværende sponsorer og gradvist udvide sponsorporteføljen med ca. 50.000 årligt.

Strategi

 • Sponsorevents afholdes og sponsorer inviteres til at deltage i markedsføringstiltag.
 • Der afholdes minimum en samtale med sponsorer hvert år.
 • Vi arbejder hen imod 3 årige kontrakter.
 • Der etableres elektronisk skiltning i foyeren af sponsorlogos til erstatning for indendørs sponsortavler.
 • Der tænkes i nye baner vedr. sponsorater.
 • Der skabes midler til en Shortgame bane på min. 2 huller.
 • Etablering af Nyhedsbreve til sponsorer

Herudover 2 servicefunktioner:
Receptionsteam

Målsætning
Receptionsteamet – et frivilligt hold af medlemmer - vil fortsat sikre, at specielt greenfeegæster føler sig velkomne i Odsherred Golfklub. Den venlige modtagelse i Receptionen af såvel greenfeegæster som medlemmer vil desuden bidrage til en positiv stemning i klubben.

Strategi

 • Receptionsteamet vil bemande receptionen i alle weekender fra midt april til slut september og desuden hver dag i hele skolesommerferien
 • De hjælper greenfeegæster tilrette ved registreringen og hjælper ved leje af udstyr
 • Mange kortbanegæster er nye i golf og har derfor brug for hjælp. De er samtidig ofte potentielle nye medlemmer og den positive modtagelse er her ekstra vigtig

Baneservice
Målsætning
Det er vigtigt, at både gæster og medlemmer har en god golfoplevelse, når de spiller golf i Odsherred Golfklub. Den største udfordring på banen i de travle perioder, er at få spillerne igennem banen på en rimelig tid. Derfor vil vi gerne genetablere en udvidet baneservice, som skal sikre et godt baneflow i travle perioder. Som en integreret del af baneservice vil der efter behov blive udøvet en starterfunktion, igen for at sikre et godt baneflow.

Strategi

 • En etablering af en udvidet baneservice med starterfunktion kræver flere frivillige og kan derfor kun gennemføres, hvis flere melder sig til opgaven
 • En synlig baneservice skal medvirke til at forhindre propper på banen, sørge for at langsomme spillere sætter tempoet op eller lukker efterfølgende bolde igennem
 • Starterfunktionen skal efter behov sørge for, at så mange som muligt går ud i 3- eller 4-bolde, så flowet bliver så ensartet som muligt
 • Baneservice skal fungere som problemløsere og være venlige og motiverende i deres optræden
 • Samtidig med de primære opgaver kan Baneservice også være behjælpelig med at sørge for, at etikette- og ordensregler overholdes, og at kun spilleberettigede spiller på banen

 Sportsudvalget – ledes af et bestyrelsesmedlem

 Eliteudvalg

 Målsætning
 Det er målet at udvikle elitespillere, der kan repræsentere klubben på alle niveauer.

 Strategi

 •  Give spillerne mulighed for at udvikle sig selv, både holdmæssigt og individuelt.
 • Få en elitetrup, der er et aktiv for klubben i form af ambassadører ved hjælp af bl.a. uniformering og opførsel
 • Fortsætte samarbejdet med begynderne
 • Fortsat have et eller flere divisionshold i DGU regi

 Juniorudvalg
Målsætning At skabe et miljø for juniorerne, hvor trivsel og glæde går hånd i hånd med ønsket om at skabe dygtige golfspillere og styrke fremtidige medlemmer af Odsherred Golfklub.

 Strategi 

 • Øge antallet af juniorer gennem implementering af DGU´s ven-kampagne
 • Give en eller flere juniorer mulighed for at deltage i ranglisteturneringer
 • Blive ved med at inddrage forældrene i juniorarbejdet
 • Give spillerne mulighed for at udvikle sig selv, både holdmæssigt og individuelt
 • HCP- måling af juniorerne
 • Fortsætte mini-juniorholdet

 Begynderudvalg

Målsætning

At modtage nye potentielle medlemmer af Odsherred Golfklub, og gennem uddannelse, kompetent instruktion og socialt samvær, få dem som organiserede medlemmer.

At fastsætte en målsætning hvert år for antallet af nye medlemmer til klubben, der rekrutteres gennem begynderudvalget. Målsætning for 2014 er at standse faldet i antal medlemmer og komme ud med samme antal medlemmer i 2014 som i 2013.

At starte 2-3 begynderhold op i løbet af sæsonen

At sikre at ALLE uanset starttidspunkt bliver integreret på begynderhold

At få flere frivillige hjælpere til at tage sige af begynderne 

Begynderudvalgets arbejde er opdelt i 2 grupper:

 1. Begyndere = nye folk uden forkundskab til golf

(kun spil på 9-hulsbanen)

 1. Kaniner = begyndere der har spillet sig ned i handicap 54

(Spil på 18-hulsbanen)

Strategier:

 1. a) Fælles
 • Gennem interne turneringer for de nye samt hjælpere at fremme lysten til at udvikle sit golfspil
 • Ved diverse fælles arrangementer at fremme det sociale samvær, for at styrke sammenholdet, lære nye mennesker at kende, som også ville være naturlige at starte at gå sammen med, når banetilladelse er erhvervet.
 • Lære hvordan man færdes på banen, og løbende lære dem de mest almindelige golfregler
 • Sørge for at få så mange engagerede og frivillige hjælpere til de 2 grupper, som nødvendigt
 1. b) begyndere
 • At finde et antal ”mentorer”, som får ”ansvaret” for den nye begynder. Primært for kontakten med de nye, opfølgning, motivere til at komme, evt. aftale fællesspil mm
 • At udarbejde et let læseligt og forståeligt velkomstmateriale.
 • At få begynderne hurtigst muligt gennem begynderforløbet, og videre i systemet som kanin
 1. c) Kaniner
 • Den alt overskyggende strategi /målsætning for kaninudvalget er at motivere kaninerne til at komme fornuftigt hurtigt ned i handicap, så de kan integreres i de naturlige klubber i klubben. (Flest tabte golfspillere i hcp 54-26). Dette kræver en målrettet indsats fra kaninudvalget, men også en positiv holdning fra de respektive klubber i klubben. Et indsatsområde som der vil blive arbejdet på, med initiativ fra begynderudvalget.
 • Overvejelse om indførelse af såvel ugentlig som gennemløbende turnering i perioder, med periodeafslutninger, som vi kender fra øvrige klubber i klubben
 • Turneringsudvalg

Målsætning:

Målet er at få flere til at deltage i klubbens turneringer. Turneringer giver en god mulighed for klubbens medlemmer for at møde andre medlemmer på tværs af alder, køn og SHP. Det vil være med til at styrke det sociale samvær i klubben.

Strategi

 • Vi vil i turneringsudvalget tilsikre en hensigtsmæssig planlægning af klubbens egne turneringer, så disse ikke kolliderer med turneringer planlagt af DGU
 • I samarbejde med Udvalget Intern Kommunikation vil vi i god tid sørge for en væsentlig bedre markedsføring af klubbens turneringer gennem opslag i foyeren, Nyhedsbreve og opslag på Hjemmesiden, helst med link til turneringen, så man nemt kan tilmelde sig
 • Vi vil tilbyde en turnering på en hverdag, således at Hverdagsmedlemmer også har mulighed for at deltage
 • Vi vil indføre et order-of-merit point system samlet for alle klubbens turneringer for der igennem at motivere medlemmer til oftere deltagelse og dermed bedre chance for at vinde den samlede præmie for året