Vedtægter for Odsherred Golfklub

§ 1 Klubbens navn og hjemsted. 
§ 1.1
Odsherred Golfklub blev stiftet i 1967 og har hjemsted Stårupvej 2, 4573 Højby Sjælland i Odsherred Kommune.

§ 2 Klubbens formål.
§ 2.1
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet i det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten. Klubben skal etablere og drive klubbens golfbaner og organisere de hertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
§ 2.2
Klubben skal være medlem af DGU og kan ved generalforsamlingsbeslutning tilslutte sig andre paraplyorganisationer.

§ 3. Adgang til og benyttelse af klubbens baner.
§ 3.1    
Retten til at spille på banerne tilkommer alene klubbens aktive medlemmer, samt greenfeespillere på de til enhver tid gældende betingelser. Bestyrelsen kan fastsætte regler for benyttelse af kortbanen.
§ 3.2
Juniorer, Æresmedlemmer og Seniorer med fuldtids medlemskab har ret til at spille på klubbens baner alle dage i året.
§ 3.3
Aktive seniorer med fleksmedlemskab har ret til at spille banerne med følgende adgang:
FH ~ hverdagsseniorer har ret til at spillet banerne alle dage i året undtagen lørdage, søndage og helligdage,
FE ~ eftermiddagsseniorer har ret til at spille banerne efter kl. 13.00 alle dage i året,
FG ~ greenfeeseniorer har ret til at spille banerne alle dage i året mod betaling af gæstegreenfee.
FK ~ kortbaneseniorer har ret til at spille på klubbens kortbane alle dage i året.
§ 3.4  
Fleksmedlemmer har mulighed for køb af Green-fee til gæstegreenfee pris for spilleperioder, der ikke omfattes af deres fleksmedlemskab. 

§ 4 Medlemskab. 
§ 4.1  
Klubben optager kun aktive medlemmer i nedenstående medlemskategorier 1- 4:
Aktive juniorer 18 år (til og med det kalenderår, man fylder 18 år)
      2.   Aktive seniorer (over 25 år), ungseniorer (til og med det kalenderår, man fylder 25 år)
      3.   Aktive seniorer med Fleksmedlemskab:
FH: hverdagsseniorer
FE: eftermiddagsseniorer
FG: greenfeeseniorer (5 personlige greenfeebilletter er inkluderet)
FK: kortbaneseniorer
       4.  Æresmedlemmer
§ 4.2
Medlemskab er bindende for et kalenderår, og medlemmerne er forpligtede til at overholde klubbens vedtægter og ordensregler.
§ 4.3
Kun fysiske personer kan optages som medlem og indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen.
§ 4,4
Aktive medlemmer kan overgå til passivt medlemskab, som i den situation udgør en selvstændig medlems­kategori. Passive medlemmer har ingen spilleret.
§ 4.5
Bestyrelsen kan periodevis begrænse medlemstilgangen af kapacitetshensyn. I så fald føres to tidsprioriterede ventelister, en for juniorer og en for øvrige medlemskategorier.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra ventelisten.
§ 4.6
Udmeldelse af klubben samt overgang til passivt medlemskab og medlemskab med lavere kontingent kan kun ske ved udgangen af et kalenderår og skal ske skriftligt til klubbens bestyrelse mindst én måned før dette tidspunkt.
Passive medlemmer kan begære sig overflyttet til aktivt medlemskab på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis overgangen til aktivt medlemskab sker inden 1. august betales fuldt kontingent med fradrag for et i kalenderåret eventuelt betalt passivt medlemskontingent. Hvis overgangen begæres efter 1. august betales kun halvt årskontingent, men uden fradrag for betalt passivt medlemskontingent. Bestyrelsen kan i særlige situationer dispensere fra disse regler.
§ 4.7  
Medlemmerne hæfter kun med deres indskud og årskontingent og har ved udtræden ingen ret til nogen andel af klubbens formue. Betalt indskud refunderes ikke.
§ 4.8    
En fuldtallig bestyrelse kan optage/udnævne æresmedlemmer, udenfor egne rækker, såfremt alle bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

§ 5. Kontingenter og indskud. 
§ 5.1
Indskud samt de årlige kontingenter og gebyrer fastsættes af general­forsam­lingen efter indstilling fra bestyrelsen.
§ 5.2
Ved indmeldelse i klubben betaler seniorer det til enhver tid gældende indskud. Sker indmeldelsen efter den 1. august betales der kun halvt årskontingent i indmeldelsesåret. Bestyrelsen kan i særlige situationer dispensere fra disse regler.
§ 5.3
Juniorer betaler ikke indskud. Ved overgang fra juniormedlemskab til ungseniormedlem­skab samt ved direkte indmeldelse som ungsenior betaler medlemmet 1/3 af det aktuelt gældende indskud. Ved overgang til senior betales 2/3 af det aktuelt gældende indskud. Juniorer og ungseniorer kan til enhver tid betale hele indskuddet som senior uden senere at skulle betale ekstra indskud.
§ 5.4  
Passive medlemmer, der tidligere har betalt fuldt indskud, skal ved genindtrædelse som aktivt medlem ikke betale nyt indskud.
§ 5. 5
Æresmedlemmer betaler ikke indskud og er kontingentfrie. Bestyrelsen kan i forbindelse med ansættelses­forhold i klubben eller i særlige tilfælde indgå aftale om kontingentfritagelse.
§ 5. 6
Kontingentrestance medfører omgående inddragelse af spilleret, og restance udover 3 måneder medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra. Genoptagelse af medlemskab kan kun ske ved betaling af restancen med hensyntagen til eventuel venteliste.
§ 5.7  
Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre golfklubber om særlige greenfeeordninger. Deltagelsen er frivillig for det enkelte medlem og udgifter, der er forbundet med ordningen betales alene af de medlemmer, der benytter ordningen.

§ 6. Generalforsamlingen.
§ 6.1    
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
§ 6.2    
Den ordinære generalforsamling afholdes i hjemsteds­kommunen hvert år en lørdag eller søndag i sidste halvdel af april måned.
Indkaldelsen skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail til registreret e-mailadresse), samt tillige ved annoncering i klubhus og på hjemmeside.
Medlemmer, der ønsker skriftlig indkaldelse og kommunikation kan mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr tegne årligt abonnement herpå
Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde uddybende dagsorden og årsrapport med bilag.
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest d. 1. februar.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse skal vedlægges indkaldelsen og fra indkaldelsens fremsendelse og indtil generalforsamlingen ligge til gennemsyn i sekretariatet.
§ 6.3  
Stemmeret med én stemme har og valgbare er alle aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personlig myndige.
Andre medlem­mer har ret til at deltage på selve generalforsamlingen med taleret. Ved kontin­gentrestance fortabes retten til at deltage på generalforsamlingen.            
§ 6.4
Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt med angivelse af fuldmagthavers medlemsnummer og godkendt af dirigenten. Hvert mødende stemmeberettiget medlem kan højst afgive én stemme ifølge fuldmagt udover sin egen stemme. Fuldmagter skal afleveres til formanden eller en af denne bemyndiget person inden general­forsamlingen begynder. I tvivlstilfælde afgør dirigenten gyldigheden af fuldmagten. Dirigenten er ansvarlig for, at der ved afstemningen anvendes en procedure for afgivelse af fuldmagtsstemmer, der sikrer at stemmerne optælles korrekt.  
§ 6.5    
Generalforsamlingen ledes af en udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Stilles der flere personer i forslag leder formanden valget af dirigenten.
§ 6.6  
Dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.
Godkendelse af rammebudget for det kommende år, som grundlag for fastsættelse af kontingenter og indskud.
Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Valg af 2 parlamentariske revisorer for 2 år. Afgår efter tur hver andet år. Genvalg kan finde sted.Valg af suppleant til de parlamentariske revisorer for 1 år Genvalg kan finde sted.
Valg af statsautoriseret/registreret revisor og suppleant for 1 år.
Eventuelt.
§ 6.7  
Over generalforsamlingen udfærdiges et referat, der underskrives af dirigenten. Referatet offentliggøres ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside.
§ 6.8
Generalforsamlingen afgør alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed dog med hensyntagen til vedtægternes § 10 og 11. Dirigenten kan beslutte om afstemning skal ske skriftligt, og på forlangende af 10 stemmeberettigede medlemmer skal der afholdes skriftlig afstemning.
I tilfælde af skriftlig afstemning ved personvalg stemmes der om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemme­beret­tiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ved fortsat stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, der foretages af dirigenten.
§ 6.9  
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som gældende for den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden med de emner, der ønskes behandlet, hvor punkterne valg af dirigent og eventuelt skal være en del af dagsordenen.
Hvis en ekstraordinær generalforsamling indkaldes på medlemmernes foranled­ning er bestyrelsen forpligtiget til at indkalde til afholdelse senest 4 uger efter modtagelsen af medlemmernes henvendelse.

§ 7. Bestyrelsen.
§ 7.1
Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges af generalforsamlingen.
§ 7.2  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, honorær sekretær, kasserer og sportsansvarlig.
§ 7.3  
Alle valg gælder for 2 år således, at der afgår 4 medlemmer i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal.
§ 7.4    
Bestyrelsen nedsætter og godkender de nødvendige udvalg, herunder Baneudvalg, Turnerings- og Handicapudvalg, Juniorudvalg, Eliteudvalg og Sponsorudvalg.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.
§ 7.5    
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og varetager klubbens daglige ledelse i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet på general­for­samlingen, herunder det vedtagne rammebudget.
Bestyrelsen kan uddelegere opgaver og kompetencer til andre personer, når dette sker under bestyrelsens ansvar.
§ 7.6    
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer og formanden eller næstformanden er til stede. Formanden subsidiært næstformanden indkalder til bestyrelsesmøde med fremsendelse af dagsorden.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
3 bestyrelsesmedlemmer kan forlange en beslutning henlagt til fornyet behand­ling og afstemning på næstkommende bestyrelsesmøde. Over bestyrelsesmødet udarbejdes et beslutningsreferat, der offentliggøres ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
§ 7.7
Ved blivende vakance indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt på generalforsamlingen. Suppleanterne følger den valgperiode, det udtrådte bestyrelsesmedlem havde.
§ 7.8    
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med ét bestyrel­sesmedlem.
§ 7.9    
Bestyrelsen kan meddele sædvanlig administrationsfuldmagt.
§ 7.10
Bestyrelsen ansætter og afskediger personale. Ansættelser skal ske indenfor de budgetmæssige rammer. Bestyrelsen træffer endvidere bindende aftaler med såvel professionel træner og restauratør indenfor de budgetmæssige rammer, der er godkendt af generalforsamlingen under budgetbehandlingen.Køb, salg og nypantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen.
§ 7.11  
Bestyrelsen kan lukke banen i forbindelse med særlige arrangementer som turneringer og Companydays. Sådanne lukninger skal meddeles mindst 14 dage forud for lukningen, ved synlige opsalg i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
§ 7.12  
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 8. Regnskab og revision.
§ 8.1    
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 8.2    
Årsrapporten skal udarbejdes således, at den giver et retvisende billede af årets resultat, foreningens aktiver og passiver og økonomiske stilling. Klubbens årsrapport skal revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer på baggrund af regnskabs- og revisionsinstruks vedtaget på generalforsamlingen.
§ 8.3
Årsrapporten skal oplyse antallet af kontingentfrie medlemmer

§ 9. Golfspillet.
§ 9.1    
Golfspillet på banerne afvikles i overensstemmelse med reglerne fra ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews”. samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Union’s  godkendelse fastsatte lokale regler.
§ 9.2
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund fastlagte betingelser for medlemskab og klubben respekterer DGU´s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.
Handicap fastsættes efter DGU`s regler.
Alle spillere er forpligtet til at følge de bestem­melser, der er udarbejdet af bestyrelsen i forbindelse med udøvelse af spillet, samt rette sig efter de anvisninger, der gives af bane service.
§ 9.3    
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.
§ 9.4
Overtrædelse af de i henhold til §§ 9.1-9.3 fastsatte bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med påtale, advarsel, eller anden lignende sanktion. I gentagende eller i grove tilfælde med karantæne eller eksklusion fra klubben.
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 10. Vedtægtsændringer.
§ 10.1  
Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling og kræver at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på general­forsamlingen og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.
§ 10.2  
Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men forslaget vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling.
§ 10.3  
På den ekstraordinære generalforsamling, der skal indkaldes tidligst 8 dage og senest 30 efter den første generalforsamling, kan vedtægtsforslaget vedtages af de fremmødte stemmeberet­tigede medlemmer med 2/3 majoritet.

§ 11 Klubbens opløsning.
§ 11.1
Forslag om klubbens opløsning skal fremlægges på en generalforsamling. For at opløsningen kan vedtages skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer være til stede og mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer der er repræsenteret skal stemme for opløsningen.
§ 11.2  
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varselindkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.
§ 11.3  
I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalfor­samlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om, hvordan opløsningen skal ske, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.
Overskydende formue herunder selve baneanlægget overgår til den enhver tid værende hjemstedskommune til anvendelse inden for sports- og fritidsudøvelse efter kommunalbestyrelsens beslutning.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. september 1978 med senere ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 13. december 2006, den ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 2010, den ekstraordinære generalforsamling d. 16. april 2011 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 25. maj 2013.

 

                                       Formand                                                            Dirigent

                                  Jeppe Hvidtfeldt                                                     Ole Hahn